แสดงบทความตามหมวด ‘: มาตรฐานสเตนเลส’

เอกสารการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น (Inspection documents of Cold rolled Stainless steels)

  1.       บทนำ ในธุรกิจการค้าเหล็กกล้าไร้สนิม  นอกจากราคาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วคุณลักษณะของเหล็กกล้าไร้สนิมที่สั่งซื้อก็มีความสำคัญไม่น้อย ราคาเหล็กกล้าไร้สนิมมักขึ้นกับหลายปัจจัย แน่นอนทั้งนี้ย่อมขึ้นกับชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม ชนิดผิว มิติ และคุณภาพความเงางามของผิวเหล็กกล้าไร้สนิมด้วย ในตลาดการค้าทราบดีว่าเหล็กกล้าไร้สนิมที่มาจากแหล่งผลิตต่างกันแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน ผลิตโดยอาศัยมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคามีความต่างกัน อะไรที่ทำให้ราคาแตกต่าง ทั้งๆ ที่เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแล้วคุณภาพของเหล็กกล้าไร้สนิมนั้นย่อมขึ้นกับคุณภาพของผิว และคุณสมบัติเชิงกลเป็นสองคุณลักษณะหลัก และแหล่งผลิตต่างกันมักมีคุณภาพของผิวและคุณสมบัติเชิงกลต่างกัน ดังนั้นความแตกต่างของราคาเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเดียวกันจึงแข่งขันกันด้วยสองคุณลักษณะดังกล่าวเป็นสำคัญ เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นผลิตภัณฑ์เชิงโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงโลหะวิทยาบางอย่างไม่สามารถมองได้ด้วยสายตา จำเป็นต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และต้องใช้อุปกรณ์การทดสอบที่มีราคาสูง เช่น องค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติเชิงกล ดังนั้นผู้ค้าเหล็กกล้าไร้สนิมส่วนใหญ่จะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้  แม้จะมีเครื่องมือทดสอบก็จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อทำการทดสอบ การดูแลเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็น ดัวยเหตุผลดังกล่าว ในการซื้อขายเหล็กกล้าไร้สนิมจำเป็นที่ผู้ผลิตจะต้องระบุค่าเหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการรับรองเชิงคุณภาพของสินค้า และเอกสารที่ระบุค่าเหล่านี้บางครั้งจะเรียกว่า ใบรับรองการทดสอบจากโรงงาน (Mill Test Certificate : MTC) หรืออาจเรียกในอีกหลายชื่อ ซึ่งล้วนเป็นประเภทหนึ่งของเอกสารการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ส่งมอบอาจทำขึ้นด้วยตนเองหรือภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้รับเอกสารควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเอกสารเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการค้า เอกสารใบรับรองการตรวจสอบจากโรงงาน (Inspection documents) จะเรียกชื่อใบอะไรก็แล้วแต่ ล้วนเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมาก ถือเป็นเอกสารทางการสำหรับรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงได้ในทางการค้า และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทางราชการ ธุรกิจ องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจำแนกประเภทของเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบพิกัดการนำเข้าและกำหนดอัตราภาษีการนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิม […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด เอกสารการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น (Inspection documents of Cold rolled Stainless steels)

การเรียกชื่อเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นในมาตรฐานสำคัญของโลก

บทกล่าวนำ   ในการซื้อขายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องอ้างอิงถึงได้แก่ ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ชื่อเกรด มาตรฐานที่ว่าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น นอกจากจะระบุชื่อเกรดด้วยวิธีการเฉพาะของแต่ละมาตรฐานแล้ว ตัวมาตรฐานยังได้กำหนดนิยามต่าง ๆ ข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไข เพื่อใช้อ้างอิงในการซื้อขาย เพื่อเป็นแนวทางการผลิตสินค้า เพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับประกันสินค้า ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิมตามมาตรฐานยังนำมาเพื่อเป็นเงื่อนไขในด้านธุรกิจการค้า การตั้งกำแพงภาษี (Surcharge) การป้องกันทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti dumping) การกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) และการรับรองตามข้อกำหนดการใช้งานตามอรรถประโยชน์ในแต่ละกลุ่ม   ปัจจุบันมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นมีทั้งที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่มาตรฐานแห่งชาติหลายประเทศที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมที่สำคัญของโลก มาตรฐานแห่งชาติเหล่านั้นมักใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในการซื้อขาย ใช้อ้างอิงในเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงใช้เรียกในงานวิชาการด้วย   ประเทศไทยมีมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นทางการในปี 2539 เรียกมาตรฐานในชื่อ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.1378-2539 เป็นมาตรฐานทั่วไป และปัจจุบันรับทราบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป็นฉบับใหม่อยู่ มาตรฐาน มอก.1378-2539 แม้ไม่ใช่มาตรฐานเกี่ยวกับเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นฉบับแรก แต่ก็เป็นมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิมแผ่นรีดเย็นเป็นฉบับแรก เนื้อหาอาจประเมินได้ว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมาตรฐานญี่ปุ่น JIS 4305 เป็นสำคัญจะเห็นได้จากในมาตรฐานได้อ้างอิงมาตรฐานญี่ปุ่นหลายฉบับ แต่ก็มีเนื้อหาบางส่วนคล้ายมาตรฐานอเมริกาอย่าง ASTM […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การเรียกชื่อเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นในมาตรฐานสำคัญของโลก

ข้อกำหนดการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น

ประเทศไทยเรามีมาตรฐานควบคุมสเตนเลสรีดเย็นมากว่า 16 ปี นั่นคือ มอก. 1378-2539 สาระสำคัญของมาตรฐานนี้ได้กำหนดนิยามและประเภทของสเตนเลสขึ้นมา และถือเป็นมาตรฐานอันทันสมัยในเวลานั้น เพียงแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้บังคับ บางคนอาจจะงง ก็คือว่ามันเป็นมาตรฐานสมัครใจที่จะทำตามหรือไม่ก็ได้   ในมาตรฐานดังกล่าวได้แบ่งสเตนเลสออกเป็น 5 กลุ่ม และแยกชนิดของสเตนเลสตามส่วนผสมทางเคมีออกเป็น 60 ชนิด พร้อมคุณสมบัติเชิงกล และคุณสมบัติอื่นอีกหลายอย่างเพื่อเป็นการรับรองได้ว่าจะเป็น สเตนเลสรีดเย็นที่มีคุณภาพดี ยกตัวอย่างเช่น ในด้านผิวสำเร็จ หรือ ในด้านมิติ ทั้งความหนา ความกว้าง และความยาว มีการกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องมีการชักตัวอย่างพร้อมทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น ความเรียบ ความได้ฉาก และความโค้งขอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย   ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของมาตรฐานนี้ก็คือ การกำหนดให้ต้องมีการทำเครื่องหมายและฉลากบนสเตนเลส ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชนิดของสเตนเลส ชนิดของผิวสำเร็จ  ขนาดความหนา ความกว้าง และความยาว รวมถึงโรงงานที่ผลิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน เพราะการที่สเตนเลสจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน มอก.1378-2539 จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรงอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่า สเตนเลสที่มี มอก.1378-2539 รับรอง เป็นสเตนเลสที่ดีและมีคุณภาพสูง เหมาะแก่การนำไปใช้งานอย่างสบายใจ   […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ข้อกำหนดการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น