แสดงบทความตามหมวด ‘: ความต้านทานกัดกร่อน’

การแบ่งประเภทการกัดกร่อนในสเตนเลส

การแบ่งประเภทการกัดกร่อนในสเตนเลส    โลหะสเตนเลส เป็นวัสดุที่มีเนื้อโครงสร้างสม่ำเสมอ มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยม มีคุณสมบัติเชิงกลเหมือนกันทั้งแผ่นจึงเหมาะแก่การใช้งานได้หลากหลายประเภท นอกจากมีผิวที่สวยงามแล้ว ยังมีพื้นผิวที่ต้านทานการกัดกร่อนที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ โดยอาศัยโครงสร้างภายในของสเตนเลสนั่นเอง ชั้นฟิล์มต้าน (Passive layer) มีลักษณะใสบางอยู่ที่ผิว หากผิวสเตนเลสถูกรอยขีดข่วนหรือถูกทำลาย ชั้นฟิล์มต้านหนาประมาณสองสามอะตอมจะถูกสร้างขึ้นใหม่จากการรวมตัวกับออกซิเจนที่ได้จากในอากาศ หรือในน้ำ สิ่งนี้จะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมโลหะสเตนเลส จึงป้องกันการกัดกร่อนได้ดี   ถึงแม้สเตนเลสจะมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม แต่ในโลกนี้สเตนเลสมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนในแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ดังนั้น การเลือกใช้ชนิดสเตนเลสให้เหมาะแก่การใช้งานในแต่ละสภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยหลักเบื้องต้น และในขณะการใช้งานสเตนเลสจำเป็นต้องคอยดูแลทำความสะอาดเฉกเช่นโลหะอื่นๆ เพียงแต่ความถี่ในการทำความสะอาดเพียงทำน้อยกว่า แต่เมื่อไรก็ตาม สเตนเลสที่เราใช้งานอยู่หากเกิดการสูญเสียฟิล์มต้านและไม่สามารถสร้างฟิล์มขึ้นมาใหม่ได้ นั่นย่อมหมายถึง สเตนเลสเหล่านั้นกำลังจะมีโอกาสถูกกัดกร่อนด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอย่างแน่นอน และในการกัดกร่อนนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของการกัดกร่อนในสเตนเลสได้ 8 แบบดังนี้   1. การกัดกร่อนแบบทั่วหน้า (Uniforml corrosion) คือลักษณะการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นตลอดพื้นผิวและมีความสม่ำเสมอทั่วผิวของสเตนเลส (Uniform attack) โดยปกติจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้โลหะบางลงเรื่อยๆ การกัดกร่อนแบบนี้มีอันตรายน้อยกว่าแบบอื่น เพราะว่าสามารถวัด และทำนายการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้       2. การกัดกร่อนแบบศักย์ไฟฟ้า (Galvanic corrosion) คือลักษณะการกัดกร่อนที่เกิดจากโลหะสองชนิดที่มีศักย์ทางไฟฟ้าแตกต่างกัน หรือมีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนแตกกต่างกัน มาสัมผัสกัน […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การแบ่งประเภทการกัดกร่อนในสเตนเลส

การปรับปรุงสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลส 304

  การหลอมละลายชั้นผิวสเตนเลส 304 ด้วยแสงเลเซอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนแบบพิดติ้ง (Laser surface melting of 304 stainless steel for pitting corrosion resistance improvement) บทคัดย่อ                  การหลอมละลายผิวด้วยแสงเลเซอร์ (Laser surface melting) ได้นำมาใช้กับสเตนเลส 304 เพื่อเป้าหมายการเพิ่มความต้านทานแบบพิดติ้ง (Pitting) วิธีการ โดยทำการหลอมละลายชั้นผิว และการทำให้ชั้นผิวแข็งตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้ได้โครงสร้างจุลภาคแบบละเอียด รวมถึงการละลายสิ่งปนเปื้อนเช่น MnS  FeS  CrxCy และอื่นๆ                 โครงสร้างจุลภาค ที่ได้จากผลการฉายด้วยแสงเลเซอร์จะสังเกตด้วยเครื่องจุลทรรศน์แสง และยืนยันด้วยผล XRD ส่วนการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีนั้น จะใช้เครื่อง GDOES (Glow descharge optical emission spectroscopy) ความแข็งจะทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งจุลภาค แบบวิกเกอร์ (Vicker microhardness)                 การทดสอบการกัดกร่อนแบบพิดติ้งที่ชิ้นงาน ได้จากการฉายด้วยแสงเลเซอร์ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การปรับปรุงสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลส 304

สเตนเลสเมื่อต้องสัมผัสกับโลหะอื่น

ความต้องการ รูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการใช้วัสดุโลหะต่างชนิดร่วมกันในองค์ประกอบเดียวกัน และบ่อยครั้ง อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลือกใช้เฉพาะที่พอจะจัดหาได้เพื่อทดแทน ยกตัวอย่างเช่น ตัวยึดประสาน (fasteners) หรือ แผ่นรอง (shims) โดยสภาพความเป็นจริง การออกแบบ การใช้วัสดุแบบผสมผสาน อาจนำไปสู่การกัดกร่อนใน วัสดุใดวัสดุหนึ่ง ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจรวมถึง การกัดกร่อนอันเกิดจากความต่างศักย์ไฟฟ้า (galvanic corrosion)1 ในการนำวัสดุโลหะต่างชนิดกัน มาใช้งานร่วมกัน  ผลจากการนำวัสดุที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้ามาสัมผัสกัน จะเกิดการกัดกร่อน กับชิ้นโลหะที่มีศักดิ์ไฟฟ้าน้อยกว่าอย่างรวดเร็ว ความเสียหายจากการกัดกร่อนนั้นจะมีอัตราเร่งเกินกว่าที่คาดการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้นำไปสัมผัสกับโลหะอื่น ผลของการกัดกร่อนนำไปสู่ความเสียหาย เช่น ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายจนไม่อาจยอมรับได้ ทำให้ท่อรั่ว หรือ ตัวยึดสึกหรออาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดลงอย่างมาก และต้องทำการเปลี่ยนก่อนกำหนด  ในการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง สเตนเลสถือว่ามีศักไฟฟ้าสูง จึงมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนที่ดีมากเมื่อต้องนำไปสัมผัสกับโลหะอื่น ด้วยเหตุนี้โลหะที่นำมาใช้งานร่วมกับสเตนเลส มักจะได้รับความเสีย หายจากการกัดกร่อน   ความเสี่ยงในการเกิดการกัดกร่อน จากความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน นอกจากวัสดุที่เลือกใช้แล้ว สภาพแวดล้อมและการออกแบบควรต้องพิถีพิถันด้วย ถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากอย่างมากในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุที่เข้ากันได้ดี  ซึ่งเอกสารนี้จะได้กล่าวถึง หลักการเกิดการกัดกร่อนอันเนื่องจากความต่างศักย์ไฟฟ้า และปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงของนักออกแบบ เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อน 2 หลักการการกัดกร่อนจากความต่างศักย์ไฟฟ้า (The principles of galvanic […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลสเมื่อต้องสัมผัสกับโลหะอื่น