แสดงบทความตามหมวด ‘: มาตรการทางการค้า’

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ จากประเทศจีน (Announcement of the AD Committee on CRSS imported from China)

1.       บทนำ ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองของไทย ประชาชนหลายล้านคนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในวันรวมพลตามการนำของลุงกำนัน ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นั้น ก็มีข่าวเล็กเล็กชิ้นหนึ่งรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ไทยได้ประกาศเก็บภาษีทุ่มตลาด 33.32% ในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วนและชนิดแผ่น จากประเทศจีนเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลวันนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ส่งออกจีนทั้งหมดยกเว้น บริษัทนิงโบ เบาซิน (Ningbo Baoxin Stainless Steel) รับภาระภาษี 8.5% และอีก 4 บริษัทคือ ซันซิ ไทกัง (Shanxi Taigang Stainless Steel)  เทียนจิน ทิสโก (Tianjin Tisco & TPCO Stainless Steel) กวงตง ไทกัง (Guangdong Taigang Stainless Steel Processing & Distribution) และ ซังซิ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นฯ จากประเทศจีน (Announcement of the AD Committee on CRSS imported from China)

บทวิภาค การควบคุมฉลากภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารจาก สคบ [Stainless Labeling Controlled (OCPB)]

ผู้ผลิตและผู้ค้าภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมต้องปรับตัวครั้งใหญ่แน่นอน หลังประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2555)  เรื่องให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ หากมองในเชิงบวก ประเทศจะได้รู้ถึงชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมที่นำมาใช้สำหรับอาหารและเป็นประโชยน์ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักศึกษาทั้งหลาย และแน่นอนผู้บริโภคก็จะได้รับข้อมูลประกอบการเลือกซื้อมากขึ้น แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโชยน์แค่ไหนต่อผู้บรโภค หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค ผู้เขียนหมายจะได้วิภาคอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ก็เพื่อประโชยน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคเฉกเช่นกัน     1.      ข้อกำหนดการจัดทำทำฉลากสินค้าตามระเบียบของ สคบ. ฉลากคือ รูปรอยประดิษฐ์ การดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า สินค้าอะไรบ้างเป็นสินค้าควบคุมฉลาก สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก 1)       ใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้น 2)       ต้องระบุชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ สถานที่ผลิต หรือสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าประเภทสินค้า ประเทศที่ผลิตกรณีนำเข้า ข้อความอันจำเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนำ คำเตือน วันเดือนปีหมดอายุหรือกรณีอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากกำหนด 3)       ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ลักษณะของฉลากที่ควบคุมต้องระบุข้อความดังนี้ 1)       ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า กรณีสั่ง/นำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต 2)       ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย 3)       […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด บทวิภาค การควบคุมฉลากภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารจาก สคบ [Stainless Labeling Controlled (OCPB)]

บทวิภาค การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิม

บทวิภาค การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิม      1. ความมุ่งมั่นของ สมอ. กับการถ่ายโอนงาน ฯ  นับตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ให้หน่วยงานภาครัฐถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของการกระทำก็คือการที่ สมอ. จัดการสัมมนา เรื่อง “การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานของ สมอ. และหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต” ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนเกิดความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงาน ไปเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการมาตรฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่เนื่องจากปัจจุบันการมาตรฐานมีบทบาทสำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศมาก ทำให้สำนักงานมีภาระเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีอัตรากำลังลดลง จึงทำให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนได้  ด้วยเหตุนี้ สมอ. จึงมีความคาดหวังว่าหลังการถ่ายโอนงาน จะเกิดความสะดวกในการตรวจสอบที่รวดเร็วจากเดิม 40 วันเหลือแค่ 15 วัน และเจ้าหน้าที่ สมอ. จะออกไปตรวจสอบสินค้าในตลาดได้เพิ่มมากขึ้น   2. เป้าหมายการถ่ายโอนงานฯ ของ สมอ. สมอ. วางแผนการถ่ายโอนงานฯ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด บทวิภาค การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิม