การเชื่อมสเตนเลส (welding stainless steel) การเชื่อมสเตนเลสเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการกระบวนการประสานสเตนเลส 2 ชิ้นให้ติดกัน ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้กระบวนการเชื่อมสเตนเลสเรามาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้างในการประสานสเตนเลสให้ยึดติดกัน ดังนี้       1. แนวทางการประสานสเตนเลส ในการประสานสเตนเลส 2 ชิ้น หรือหลายชิ้นให้ยึดติดกันให้เป็นชิ้นเดียวกัน จะอาศัยวิธีการ 3 แนวทางดังต่อไปนี้ 1.1         แนวทางเชิงกล (Mechanical Fastening) คือวิธีการใช้แรงยึดประกอบชิ้นงานให้ติดกัน ได้แก่ การใช้สกรู (screw)  สลักเกียว (bolt) หมุดย้ำ (rivets) ลวด (wire) อายเล็ด (eyelet) สลักเข็ม (cotter pin)  เป็นต้น 1.2         แนวทางการเชื่อม (Welding) คือวิธีการใช้ความร้อนเพื่อให้ชิ้นงานยึดติกันหรือให้ตัวกลางหลอมละลายไปไปยึดติดชิ้นงานหลังการเย็นตัวลง ได้แก่ การเชื่อม (welding) การบัดกรี (brazing and soldering)เป็นต้น 1.3         แนวทางกาว (Adhesive […]