എറണാകുളത്ത് ഇന്നലെയും 5,000 കടന്ന് കൊവിഡ് ബാധിതർഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക == #24News Watch 24 – Live Any Time Anywhere Subscribe 24 …