ข่าวดี! สินเชื่อออมสินล่าสุด เงินกู้ 10000 sms ออมสินส่งช้า แต่ชัวร์ ลุ้นอนุมัติ เหลือวงเงินเพียบออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด เงินกู้ฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 10,000 บาท และสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
มีผู้ลงทะเบียนขอกู้ทั้งสิ้น 2,663,197 ราย แบ่งเป็น ผู้กู้ที่ที่รายได้ประจำ จำนวน 608,956 ราย จำนวนผู้ที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ 50,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 400,000 ราย แต่ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 608,956 ราย มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ จำนวน 208,956 ราย
ซึ่งปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่ 23 เมษายน 63 เต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ขอกู้จำนวน 10,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 2,054,241 ราย
ทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 310,006 ราย ธนาคารออมสิน ได้ส่ง sms นัดยื่นเอกสารแล้วจำนวน 1,969,739 ราย จากยอดทั้งหมดทั้งสองวงเงินสินเชื่อ ดังนั้นจะคงเหลือผู้ที่ยังไม่ถูกเรียกให้มายื่นเอกสารทั้งสองวงเงินสินเชื่อคือ 693,458 ราย และออมสิน แจ้งว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 นี้
อ้างอิงจากเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน
#ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด #ออมสิน #กู้ออมสิน