ยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน ผ่าน App MyMo อีกครั้ง 23 มกราคม 2564ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเรื่องการปิดให้บริการชั่วคราวในการลงทะเบียน #สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เมื่อวันที่ 21 ทางธนาคารออมสินจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งวันที่ 23 มกราคม 2564 และได้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไข เพิ่มขึ้นอีก
สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจุดประสงค์เพื่อ การดำรงชีพ เงินหมุนเวียน เพื่อการลงทุน

หลักเกณฑ์ผู้ที่สามารถยื่นกู้
– เป็นพ่อค้าแม่ค้า
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– และผู้มีรายได้ประจำ

มีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
6 เดือนแรก ปลอดการผ่อนชำระหนี้

#เปิดบัญชีธนาคารออมสิน
ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลตัวจริงไปด้วยและจำนวนเงินที่ต้องการเปิดบัญชี